Om Sunnex Equipement

Sunnex Equipment AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer arbetsplatsbelysning, maskinskor och arbetsplatsmattor för krävande miljöer.

Vårt huvudkontor finns i Karlstad. Produktionen utförs i Sverige och Kina.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter behandlas i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Utgångspunkten är att aldrig behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi strävar också efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagliga förpliktelser men också för att ge dig bra service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi samlar också in personuppgifter om leverantörer, partners och personer som söker jobb eller arbetar i vårt företag.

Uppgifter kan användas i flera syften

  • När du köper våra produkter och tjänster.
  • För att skicka information eller marknadsföringsmaterial om våra produkter/tjänster som du har begärt.
  • När vi skickar nyhetsbrev kring händelser där det finns ett legitimt och ömsesidigt intresse.
  • Vid uppföljning av inkommande förfrågningar (kundsupport, e-postmeddelanden eller telefonsamtal).
  • När vi fullgör förpliktelser i samband med t.ex orderbekräftelse, fakturor, påminnelser och liknande.
  • När vi behandlar en jobbansökan.

När samlar vi personuppgifter om dig?

Personuppgifter insamlas exempelvis;

  • för att kunna administrera dina köp av produkter och tjänster.
  • när du är i personlig kontakt med oss – brevledes, via telefon eller via våra webbplatser.
  • när vi samlar in personuppgifter från andra legitima källor, som tredjeparts uppgiftsinsamlare, våra marknadsföringspartners eller via offentliga källor. Vi använder bara dessa personuppgifter om du har gett ditt samtycke till att vi använder dem.
  • vi kan också samla in personuppgifter om det anses vara av legitimt intresse och om inte hänsyn till din integritet väger tyngre. Innan uppgifterna samlas in gör vi en utvärdering för att säkerställa att insamlingen är av gemensamt intresse för båda parter.

Vår rättsliga grund

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund.

– Insamling av personuppgifter baserat på samtycke.

Insamling av personuppgifter som baseras på den registrerades samtycke kommer att ske med hjälp av samtyckesformulär där den registrerades samtycke dokumenteras. Den registrerades samtycke kommer alltid att dokumenteras och lagras i våra system.

– Insamling av personuppgifter baserat på kontrakt.

Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt kontrakt och avtal med kunder, partner och leverantörer.

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

Personuppgifter som behandlas kan vara namn, telefonnummer, titel och e-postadress samt ditt företags namn och kontaktuppgifter. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor från dig i kommunikation och aktiviteter som är relaterade till våra tjänster som till exempel möten, telefonsamtal, dokument och e-post.

Från våra webbplatser kan vi samla in IP-adressen och fakta om aktiviteter som vidtas på webbplatsen.

Om du söker jobb hos Sunnex Equipment samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Beslut kring hur länge personuppgifter lagras tas vid varje tillfälle. Utgångspunkten är dock att uppgifterna aldrig ska behållas längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlats in.

I praktiken innebär detta att vi behåller dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När personuppgifter inte längre behövs kommer de på ett säkert sätt att raderas.

Din rätt till personuppgifterna

Du har när som helst rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av uppgifterna och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig.

Om du anser att de personuppgifter vi förfogar över är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Även om du har lämnat samtycke till Sunnex avseende personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Dina personliga uppgifter överlämnas inte till tredje person utan ditt tillstånd. Vi kommer inte heller att sälja eller låna ut personliga uppgifter till andra parter.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut när vi anser att utlämnandet är försvarbart när det gäller att följa lagar, vid brottsbekämpning eller vid domstolsbeslut, eller för att skydda rätten, egendomen eller säkerheten till annan person, vilket inkluderar vår egendom eller rätt.

Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar vi din personliga information?

Sunnex vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Sunnex förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy.

Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Läs gärna igenom integritetspolicyn någon gång ibland för att hålla dig uppdaterad om innehållet.

Har du frågor

Har du frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter kan du alltid kontakta oss.

Sunnex Equipment AB
Körkarlsvägen 4
650 O2 Karlstad
Telefon: 054- 555 160

Change language